Начало

Академия за иновации и развитие

Структура

По решение на Управителния съвет Сдружението, за осъществяване на конкретни проекти и за функциониране на структурни дейности…

Виж повече

Устав

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел „Академия за иновации и развитиея“ (АИР), наричано за краткост по-долу Сдружението…

Виж повече

Стани член

Членуването в Сдружението е доброволно. Чле¬нове могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни физически и юридически…

Виж повече

Академия за иновации и развитие

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза , на дееспособни физически и юридически лица, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията, законите на Република България.