Академия за иновации и развитие
Академия за иновации и развитие

„Академия за иновации и развитие“ (АИР), е сдружение с нестопанска цел в обществена полза , на дееспособни физически и юридически лица, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията, законите на Република България.

Основни цели на Сдружението са:

1. Спазване и изпълнение на целите за устойчиво иновационно развитие на Република България като активен член на Европейския съюз и в общуването с другите страни от Европа, Балканите и света.

2. Утвърждаване и ефективно прилагане на принципите на правовата държава и на върховенството на закона.

3. Развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество и на директна демокрация.

4. Въвеждане и ефективно прилагане правото на ЕС, на стандарти и добри практики и на ЕС.

5. Използване на науката, образованието, културата за постигане, защита и развитие на националната кауза за реализиране на националните идеали и националните интереси, за опазване на идентичността на Република България като член на ЕС.

6. Създаване на научни продукти за ускорено развитие на българското общество, повишаване качеството на образованието и интелектуалното равнище на българите с изграждане на висока степен на култура във всеки гражданин.

7. Да представлява интересите на ръководителите и експертите, свързани с управлението на проекти за противодействие срещу корупцията в бизнеса, държавните институции и местните власти, в неправителствените организации.

8. Защита на личните, гражданските, политически и социално-икономическите права в противодействие на корупцията и разгръщане на иновативната икономика и реиндустриализация.

9. Стимулиране на гражданското участие в създаването и реализацията на антикорупционни политики на местно, регионално, национално и европейско ниво, като най-рационално се използват на всички равнища възможностите на тематичните клубове и клубовете по интереси.

10. Повишаване на политическата и икономическа култура на обществото. Да насърчава и подпомага научната, образователната и практическа дейност за борба с корупцията и утвърждаване на иновативната икономика.

11. Да работи за въвеждане на високи професионални стандарти за противодействие на корупцията и разгръщане на иновативната икономика, като висококвалифицирана и специфична професия с приложение във всички области на човешка дейност.

12. Да съдейства за развитие на мениджмънта и пред¬приемачеството на иновативна основа и в борба с корупцията.

13. Да работи за защита на конкуренцията и създаване на условия за упражняване на свободна стопанска инициатива и развитие на малкия, среден и едър бизнес на иновативна основа и за противодействие на корупцията.

14. Да работи за развитие на процесите на децентрализация, деконцентрация и разширяване и ефективно упражняване на правомощията на органите за местно самоуправление за борба с корупцията.

15. Стимулиране на взаимодействието и сътрудничеството между публичния, стопанския и социалния сектор в борба с корупцията и за разгръщане на иновативната икономика и реиндустриализация.

16. Осигуряване на прозрачност, достъп до информация и граждански контрол върху дейността на държавните органи и органите за местно самоуправление при сигнали за корупция чрез използване на директната демокрация.

17. Да съдейства за подготовка и осъществяване на проекти, които допринасят за противодействие на корупцията и разгръщане на иновативната икономика и реиндустриализация – възраждане и модернизация на промишлеността за устойчиво развитие на Република България.

Органите на Сдружението са:

Общо събрание (ОС)

Управителен съвет (УС)

Председател

Контролен съвет (КС)

Контакти

0879 64 35 90 – Проф. Иван Величков