Събития
Международен дискусионен форум „Общество, антикорупция, администрация”

С изготвянето и реализирането на Проекта „Общество, антикорупция, администрация” стремежът най-вече е да се активизира и осигури ефективно партньорство между АИР, структурите на гражданското общество и органите на местната власт при прилагането на европейския и национален опит, политики и добри практики за противодействие на корупцията и подобряване на качеството на живот в Район „Изгрев”. Сред многото проблеми, с които живее районът, е да се изведе антикорупцията като приоритет и да се осигури засилване на гражданското участие и контрол за ефективна антикорупция. Обединявайки усилията на трите страни, да се създаде атмосфера, порядък, механизъм за превръщане на антикорупцията в цел и стремеж на всеки жител, общественик и зает в администрацията.

След многото екипни работи през първите дни на извършения анализ и оценка на големия обем от антикорупционни практики се предвижда в единодействие с КПКОНПИ, АИР и техни представители да се изготвят и публикуват информационни материали за най-добрите европейски и национални практики по единодействие на обществото и администрацията за борба с корупцията и утвърждаване на иновационен стил в това проблемно направление. Тревожен факт е непреодолимият чар на лошите практики и затова основната цел на този одобрен за изпълнение Проект е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско и районно ниво, да очертае антикорупционната стратегия за ефективни мерки за района и общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията, уменията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни прояви на действие на всяко ниво.

Много полезен от всичко това бе и организираният и проведен на 9 март т.г. крупен Международен дискусионен форум по определената тема „Общество, антикорупция, администрация”, в зала 2 на „Нипроруда” с гости и участници на форума, преподаватели от Университета в гр. Ниш – Сърбия; кметове от общини и приятели на АИР от граничния регион „Сърбия-България”, от Район „Изгрев”; представители на КПКОНПИ, преподаватели от висшите училища в София, членове на АИР. На проблемния и дискусионен форум се обсъдиха най-напред научните доклади и съобщения на преподаватели от двете страни. След тази богата и съдържателна дискусионна дейност, която е записана и приготвена за ползване и реклама, се честваха тържествено три многозначими национални пролетни празници – 1-ви, 3-ти и 8-ма март, за да се стигне до пълна мобилизация и сериозна ежедневна съвместна работа по проекта. Интегрирането на Западните Балкани в ЕС е важен приоритет за борба с корупцията и конкретно в общите усилия за борба с корупцията и затова утвърждаване на добрите практики.

Специално трябва да се посочи, че в проведения дискусионен форум и по решение на Управителния и Академичен съвет бе удостоен с почетното звание „академик” и привлечен за активно участие в тяхната дейност проф.д-р Ванче Бойков, декан в Университета в Ниш, а за почетен приятел и член на АИР, д-р Саша Джорджевич – кмет на Община Годжин Хан, Република Сърбия. По тяхна покана работният екип по Проекта на АИР посети на лични разноски за два дни Университета в Ниш и Община Коджин Хан с много полезни делови работни срещи, разговори, дискусии, споделяне на опит.

Полезно за работата по Проекта мероприятие!