Устав на Академията за иновации и развитие
Устав на Академията за иновации и развитие

І. Общи положения

Статут

Чл. 1 Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел „Академия за иновации и развитиея“ (АИР), наричано за краткост по-долу Сдружението е непартийно, доброволно, независимо сдружение на дееспособни физически и юридически лица, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията,  законите на Република България и на този Устав.
Чл. 2 (1) Сдружението е учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), устава, програмата, платформата и решението на учредителното събрание за обществено полезна дейност.

Наименование

Чл. 3. (1) Наименованието на Сдружението е „Академия за иновации и развитие” съкратено АИР.

(2) Наименованието на клоновете на Сдружението се образуват като към наименованието на Сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание конкретно за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Сдружението е със седалище и адрес на управление гр. София, район Студентски, жк Студентски град, ул. „акад. Стефан Младенов” 1, п.к.1700, Висше училище по телекомуникации и пощи.
Чл. 5. Сдружението не се ограничава с определен срок или други условия.

Дейност

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в обществена полза.

ІІ. Цели на сдружението

Чл. 1. Академията за иновации и развитие (по-нататък за краткост АИР) има за цел:

 1. Развитие на науката и на научно-приложни практики, свързани с икономиката, обществения живот, образованието и културния подем.
 2. Разработване на иновационни стратегии, програми, проекти и модели за решаване на проблемите на социалните структури и стопанската дейност.
 3. Съдействие за развитие и инкорпориране на учени и дейци на образованието и културата, за ускорено развитие на икономиката и обществото.
 4. Прилагане на науката, образованието и Българската култура, за постигане, защита и развитие на националната кауза, подкрепа за реализиране на националните идеали и интереси, за опазване на идентичността на нацията.
 5. Усъвършенстване на обучението и професионалната квалификация в различните направления на образованието и съдействие за кариерно развитие, за обучение през целия живот;
 6. Сътрудничество с други балкански организации, асоциации и академии, с подобни дейности.
 7. Повишаване интелектуалното равнище, изграждане на висока степен на култура във всеки гражданин.
 8. Развитие на иновативна икономика и мениджмънт на конкурентоспособно предприемачество; съдействие на младите за иновационна дейност.
 9. Подкрепа на органите за национална сигурност и противопоставяне на корупцията в страната.
 10. Създаване на обществен съвет за висше образование, с участието на държавни и недържавни образователни институции и не правителствени организации.
 11. Участие в реформите на образователната ни система, с активно съдействие при създаване на единна стратегия за развитие на българското образование.
 12. Съдействие за въвеждане на единен закон, съчетаващ в единство образование и възпитание и обхващащ всички етапи на образованието – от предучилищното, през основното и висшето, до квалификация на възрастни (включително и на пенсионери).
 13. Спазване и изпълнение на целите за устойчиво развитие на Република България като активен член на Европейския съюз и в общуването й с другите страни от Европа, Балканите и света.
 14. Утвърждаване и ефективно прилагане на принципите на правовата държава и на върховенството на закона; развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество и на пряката демокрация; ефективно прилагане правото на ЕС, на стандарти и добри практики в ЕС.

Чл. 2. (1) АИР осъществява своите цели със следните средства:

 1. Идентификация и ранжиране на основните проблеми на обществото и икономиката.
 2. Създаване научни продукти и конкретни насоки и форми на работа с всички възрастови групи, за ускорено развитие на българското общество и индустрия.
 3. Във връзка с осъществяването на целите на АИР, се организират дейността в следните научно-приложни направления: Хуманитаристика и развитие на личността; Технически науки и професионално образование; Икономика и мениджмънт; Национална сигурност; Социална активност, административни и антикорупционни дейности;
 4. Съдействие за ефективно прилагане правно-нормативната уредба на ЕС.
 5. Участие в национални, трансгранични и транснационални проекти и други полезни инициативи.
 6. Издателска дейност, медиини прояви и пропагандиране на идеите и дейностите на АИР с разрешените от закона методи и подходи.
 7. Общественополезни практики и организиране на конференции, срещи, дискусии и форуми с научно- приложни тематика, отнасящи се до социалния живот, образованието и икономиката.
 8. Взаимодействие с организации в страната и чужбина, които имат сходни цели, предмет на дейност и конкретни програми, свързани с образование през целия живот.
 9. Подпомагане на съответните институции и организации при вземане на решения и активизиране на дейностите в областта на науката, образованието и културата.

(2)За постигане на целите си АИР може да подписва договорни отношения с други учредени сдружения с нестопанска цел в страната и чужбина, да организира академични структури, да членува в други организации с нестопанска цел.

Чл. 3.  Предметът на дейност на АИР е:

 1. Провеждане на стратегически и конкретни общественополезни изследвания.
 2. Разработване на национални и транснационални програми и проекти.
 3. Провеждане на конкретни регионални проекти, при социална активност и взаимодействие с държавната администрация.
 4. Организиране и провеждане на конференции, симпозиуми, кръгли маси, обществени обсъждания, дискусии, срещи, референдуми, обучения, научни и национални и международни форуми.
 5. Сътрудничество с чуждестранни академии и интеграция с балканските академии и организации.
 6. Организиране и осъществяване на издателска, консултантска и експертна дейност; издаване и участие в издаването на публикации и други средства за масова информация.
 7. Организиране и участие в разработване и прилагане на анализи, проучвания, доклади, нормативно-законови решения по въпроси на науката, образованието и културата.
 8. Събиране, съхраняване и предоставяне на информация за членовете на АИР в областта на науката, образованието и културата.
 9. Участие в разработване на проекти за нормативни актове, за изменение и допълнение на действащи нормативни актове за усъвършенстване на правната уредба в областта на науката, образованието и културата.
 10. Организиране и осъществяване на контакти със сродни структури от Европейския съюз, с други държави, със световни и международни организации.
 11. Извършване на информационна, образователна, преподавателска работа и друга стопанска дейност, свързани с целите на АИР.

Чл. 4 АИР по реда на този Устав и въз основа на действащото право може да извършва и всякаква друга дейност, не забранена със закон.

Във връзка с реализиране на целите на АИР и приоритетните й дейности, се изгражда структура от взаимообвързани звена за научно-приложна дейност.

Първоначално се обособяват пет Научно-приложни направления:

 • Хуманитаристика и развитие на личността;
 • Технически науки и професионално образование;
 • Икономика и мениджмънт;
 • Национална сигурност;
 • Социална активност, административни и антикорупционни дейности;

Броят на Направленията, техният статут и техните ръководители, с ранг на Вице Президент, се утвърждават за мандатния период и работят взаимосвързано, под непосредственото ръководство на Президента на АИР.

В рамките на тясно вътрешно сътрудничество и взаимодействие на Направленията се провеждат заседания, конференции и срещи с представители от други организации.

 

 Чл. 5. Приходите от стопанската дейност на АИР се използват за постигане на определените в Устава цели. При извършване на стопанска дейност Сдружението не разпределя печалба.

Чл. 6. За осъществяване целите и задачите на АИР може да бъдат привличани експерти, консултанти, специалисти. Във връзка с дейностите на АИР, по предложение на Управителния съвет и след одобрение от Академичния съвет, присъжда следните почетни звания на заслужили общественици, научни работници, творци, преподаватели и културни дейци: почетен доктор, почетен доцент, почетен професор, почетен академик, почетен доктор на науките, почетен доктор хонорис кауза.

Чл. 7. Към стопанската дейност на АИР може да се извършва:

 1. Привличане на средства от национални и международни източници.
 2. Повишаване квалификацията на младите, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което за зрелите да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.
 3. Включване на лица от целеви групи в специфични обучения за конкретна работа (по списъка на приоритетните дейности).
 4. Предоставяне на специални квалификационни и образователни методи за придобиване на професионална квалификация в указаните Направления.
 5. Предоставяне на инструктажи и коучинг за придобиване на ключови компетентности (мениджмънт на иновации, мерки за предотвратявяне на корупционни практики, инициативност и предприемачестно и др.).
 6. След индивидуална и/или групова подготовка, включване на безработни и/или неактивни лица с несубсидирана заетост при работодатели.
 7. Предоставяне на възможности за гъвкави форми на заетост при работодатели за периода на квалификация или обучение.
 8. Kонкретни насоки и форми на работа във връзка с целите и задачите на  АИР, свързани с научно-приложна работа и консултантски дейности – за подготовка на младежта, за експертна работа и информиране
  1. Алтернативни групови и индивидуални форми на предаване на знания, умения и опит, за Административно и мениджърско управление, изследвания и развитие;
  2. Формиране и подпомагане на мениджъри – лидери за Функционално управление, регулиране и документиране при иновационна дейност;
  3. Развойна и научно-приложна дейност – компетентност в общо управление, насоки за усъвършенстване, включително на маркетинг, транспорт, трансфер;
  4. Ориентация в пазарната икономика и Организационни дейности за устойчиво и ускорено развитие;
  5. дивиденти и инвестиране на нововъведения в икономиката; Директорски (за главен мениджър) и лидерски инициативи – подготовка, с нови знания и умения в управлението;
  6. Инструктажи при: Идейни проекти, Изобретателски заявки (включително патентоване) и Иновационни и предприемачески дейности;
  7. Технико-икономически и творчески дейности на лидери – мениджъри при иновационни процеси;
  8. Експертна и екипна работа при проектиране, внедряване на разработки, ергономично и екологично осигуряване в процеса на иновиране;
  9. Специализация на Служители, осигуряване на кадрово развитие, конкурентоспособност на лидери – мениджъри и утвърдени кадри;
  10. … консултации, специализация и подготовка за кариерно развитие; професионално и експертно израстване; подобряване на дейности в сферата на услугите, повишаване компетенциите, опита и способностите на млади хора

  Във връзка с посочените приоритетни дейности се издават собствени сертификати, по посочените и утвърдени насоки на развитие, включително на кадри в А И Р.

  Една от основните цели е да се потърси качествено и ефективно прилагане на световния опит, иновации и технологии, както и за въвеждането им в обществения и стопански живот на страната. 

  Заб. Това не е образователна дейност, нито обучение с държавен сертификат от МОН. Тя е за изграждане на развито гражданско общество в РБ.

  Тази подготовка, по посочените направления, се провежда от най-изтъкнатите учени, теоретици и практици в България, ЕС и други страни.

  Получените от А И Р документи са залог за успеха на Мениджъра – Иноватор – Лидер в неговата работа като експерт, организатор и управленец.

  Форми на работа: провеждане на заседания, дискусии, срещи, консултации, инструкции, дебати и симпозиуми. Независимо от показаната по-горе извън институционална и университетска форма на подготовка, в А И Р предстои развиване на образователната степен бакалавър и магистър по Мениджмънт на иновации.

  Такива форми на обучение, при благоприятни условия, може да се внедрят в редица университети в страната и чужбина. Предстои да се издействат сертификати за узаконяване на такова обучение.

   

ІІІ. Органи на управление

Чл. 12. (1) Органите на Сдружението са:

–   Общо събрание (ОС);

 • Управителен съвет (УС);
 • Председател;
 • Контролен съвет (КС);

(2) По решение на Управителния съвет Сдружението, за осъществяване на конкретни проекти и за функциониране на структурни дейности, може да създава постоянни или временни помощни органи: Академичен съвет, комисии, работни групи, консултативни съвети и др.

(3) За участие в помощните органи могат да бъдат канени като консултанти и специалисти от страната и чужбина, които не са членове на сдружението. Те могат да дават мнение и становища, и да извършват дейности, които могат да бъдат използвани за целите на Сдружението и за функциониране на Сдружението.

Общо събрание

Чл. 13. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС).

(2) То се състои от всички членове на Сдружението. При нарастване на членската маса над 100 души, УС може да определи делегатска форма на представителство.

(3) ОС е законно, ако присъстват повече от ½ от членовете или делегатите.

(4) Ако в часа, определен за начало на ОС, присъстващите членове или делегати не достигат за осигуряване на необходимия кворум, събранието се отлага с един час и протича при същия дневен ред, като се смята за законно, независимо от броя на присъстващите.

(5) ОС се свиква най-малко веднъж годишно от УС чрез покана до всички членове на сдружението най-малко 14 календарни дни преди събранието, в която е отразен дневния ред, датата, часът и мястото на провеждането му. Поканата се обявява на Интернет-сайта на Сдружението и се излага на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението

(6) ОС може да се свиква и по искане на най-малко 1/3 от членовете, като писмено искане за това се депозира в УС. Ако УС в двуседмичен срок не отправи покана за свикването на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(7) По въпроси, които не са вписани в дневния ред и надлежно оповестени не могат да се вземат решения.

(8) Всеки член на ОС има право на един глас.

(9) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство с изключение на тези решения, които се отнасят до изменение на устава и прекратяване на съществуването на Сдружението. При тези случаи е необходимо съгласие на 2/3 от присъстващите на събранието.

(10) На заседание на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители, които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(11) На заседание на ОС се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протокола се прилага списъка на присъстващите и документите свързани със свикването на ОС.

(12) Членовете на Сдружението могат да упълномощават с изрично писмено пълномощно или по електронен път физическо лице да ги представлява в едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Упълномощените лица нямат право да представляват повече от трима членове едновременно или да преупълномощават за това представяне трети лица.

(13) Решенията на ОС са задължителни за всички членове и органи на Сдружението. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно съответствието им с действащото законодателство и с този Устав.

(14) Решенията за изменение и допълнение на Устава, както и за прекратяване и преобразуване на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 на присъстващите на събранието членове.

(15) Член на сдружението не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действие или отказ от действие за осъществяване на отговорността му срещу Сдружението;
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднина по права линия.

Чл. 14. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Сдружението и на Академията като негова структура;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и на председателя;
 4. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 5. приема бюджета на сдружението;
 6. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 7. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 8. избира и освобождава членове на контролния съвет;
 9. приема основни насоки за дейността на Сдружението и на Академията като негова структура;
 10. приема програма за дейността и развитието на Сдружението и прави изменение и допълнение в нея;
 11. приема вътрешни актове, включително правилник за удостояване със звания на Академията, като структура на Сдружението;
 12. избира Академичен съвет и председател на Академичния съвет;
 13. взема решения за участие на Сдружението в други организации, за учредяване и участие в организации и дружества в страната, в Европейския съюз, в други държави и международни организации;
 14. решава и други въпроси в случаи, установени от действащото законодателство и този Устав.

Управителен съвет

Чл. 15. (1) УС на Сдружението се избира от ОС с явно гласуване и обикновено мнозинство при присъствие на най-малко половината от членовете на сдружението.

(2) УС се състои от 7 до 15 члена, включително и Председателя.

(3) Мандатът на УС е 4 (четири) години.

(4) Членовете на УС и Председателя са членове на Сдружението, не могат да бъдат в роднински връзки по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително. За членове на УС не могат да бъдат избирани лица, които са членове на управителни или контролни органи в политически партии.

(5) Управителният съвет се свиква на заседания най-малко веднъж на два месеца.

Чл. 16. Управителният съвет:

 • (1) Представлява сдружението, определя обема на представителната власт на отделни членове на Управителния съвет.
 • (2) Организира и осигурява цялостната (нестопанска и стопанска) дейност на Сдружението в съответствие със законите, устава и решенията на Общото събрание.
 • (3) Определя адреса на Сдружението.
 • (4) Приема основни насоки и програма на дейността на Сдружението.
 • (5) Приема правилник за дейността си, за извършване на стопанска дейност, както и други вътрешни актове на Сдружението, в съответствие със законите и с устава.
 • (6) Приема и изключва членове на Сдружението.
 • (7) Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.
 • (8) Взема решения за откриване и закриване на клонове на Сдружението.
 • (9) Управлява имуществото на Сдружението, както и се разпорежда със същото в границите, определени от закона и за пости­гане на целите на сдружението, регламентирани в този устав.
 • (10) Взема решения за участие на Сдружението в други организации, участие в търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества.
 • (11) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 • (12) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението и отчет за изпълнение на бюджета.
 • (13) По решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от членовете му, Сдружението може да образува свои клонове на териториален принцип – по региони, съобразно Закона за регионално развитие, както и по области и общини.
 • (14) По решение на УС Сдружението може да образува университетско, училищно, местно или регионално структурно звено.
 • (15) Взема решения по всички други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание.
 • (16) Взима решение за сключване на трудови и граждански договори във връзка с дейността на Сдружението.

Председател

Чл. 17. (1) Председателят на УС е и председател на Сдружението.

(2) Председателят се избира от Общото събрание измежду членовете на сдружението с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

(3) Мандатът на председателя е 4 (четири) години.

(4) Председателят: представлява сдружението като изразява волята на УС, свиква и ръководи заседанията на УС, изпълнява решенията на УС и ОС и се отчита писмено за дейността си на ОС, чрез отчета на УС.

(5) Организира прякото изпълнение на целите и задачите на Сдружението, координира дейността на Управителния съвет.

(6) Назначава администрацията на Сдружението. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, организира и контролира тяхната дейност.

Контролен съвет

Чл.18. (1) Контролен орган на Сдружението е Контролният съвет

(2) Контролният съвет се състои до 7 (седем) члена, избрани от Общото събрание. ОС избира председател.

(3) Контролният съвет:

 1. следи за спазването на Устава, програмните документи и изпълнението на решенията на Общото събрание и УС;
 2. осъществява текущ и последващ контрол на финансово – счетоводната и административната дейност на Сдружението;
 3. проверява отчетността на деловодната работа на организационните структури на Сдружението;
 4. разглежда и се произнася по възникнали вътрешни спорове, жалби и нарушения;
 5. периодично информира за дейността си Управителния съвет и представя отчет пред Общото събрание.

ІV.Членство

Чл. 19. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Чле­нове могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, които приемат Устава на Сдружението.

(2) Членовете на Сдружението са редовни и почетни.

(3) Редовен член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо и юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския внос, както и всяко дееспособно физическо лице с професионална квалификация и опит в противодействието на корупцията и разгръщане на иновативна икономика за европеизиране на администрацията и повишаване ефективността от нейната дейност..

(4) Почетен член може да стане всяко дееспособно физическо лице със значителен принос за постигане целите на Сдружението.

Чл. 20. Всеки член на Сдружението има право:

 • Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас в съответствие с принципите за пряка демокрация.
 • Да избира и да бъде избиран в неговите органи на управление.
 • Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление.
 • Да получава информация за дейността на Сдружението и на неговите органи, както и да изразява свободно мнението си по всички въпроси свързани с дейността на Сдружението.
 • Да се ползва от резултатите на дейността на Сдружението и от неговото имущество.
 • Да участва в разработване на научни, образователни и културни проекти.
 • Да получава методическа и консултантска помощ, както и да използва материално-техническата база на Сдружението за нуждите на своите дейности пряко свързани с целите на Сдружението.

Чл. 21. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 • Да изпълнява добросъвестно поетите ангажименти към Сдружението и неговите органи.
 • Да спазва Устава и правилниците за неговото прилагане и да работи за постигане целите на Сдружението.
 • Да внася редовно членския си внос.
 • Да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

(5) Да пази доброто име на сдружението и да пропагандира неговите цели.

(6) Да участва активно в научните изследвания и според специалността си да има приноси в науката, образованието, културата, администрацията.

(7) Да работи за издигане на обществения авторитет на Сдружението, както и за стабилно имуществено състояние.

Чл. 22. Почетните членове се ползват със същите права и задължения, но не плащат членски внос.

Чл. 23. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно и нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 24. (1) Нови членове се приемат от УС въз основа на лично писмено заявление до УС, в което кандидатът декларира, че е запознат и приема Устава на Сдружението.

(2) Академичният състав на Сдружението се формира основно от преподаватели във висшите и средните училища на Република България, от учени, просветни и културни дейци, които притежават трудове със значима културна, научна и образователна стойност.

(3) Управителният съвет внася предложението за приемане за разглеждане на следващото си заседание. Решението се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство. Членството се придобива от датата на решението на УС и след заплащане на членски внос за първата година.

(4) Членове приети по гореописания ред се вписват в книгата за членовете на сдружението.

Чл. 25. Почетните членове се приемат от УС по предложение на един или повече от неговите членове.

Прекратяване на членството

Чл. 26. (1) Членството се прекратява с писмено заявление за напускане от член на Сдружението до Общото събрание или с  едностранно волеизявление до Управителния съвет на Сдружението.

 • При смърт или поставянето под пълно запрещение.

(3) С прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението.

(4) При отпадане поради неплащане на членски внос повече от 1 (една година).

(5) При изключване  решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението с писмена жалба, подадена най-късно до 1 (един) месец след изключването. На следващото редовно ОС, УС информира за прекратяване на членството, основанието за прекратяване, като в случаите на изключване предоставя на ОС мотивите си за решението за изключване.

V. Имущество

Чл. 27. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, права на интелектуална собственост, вземания и други права съгласно действащите нормативни актове.

Чл. 28. Средствата на Сдружението се набират от встъпителни вноски, от членски внос, дарения, завещания, спонсорство, финансово подпомагане от финансиращи институции при реализация на проекти, допълнителна стопанска дейност, както и от всички други незабранени от закона и непротиворечащи на целите на Сдружението източници.

Чл. 29. Сдружението може да изразходва средствата си за осъществяване дейността си, доколкото са насочени към реализиране на целите, посочени в този устав, както и за:

 1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
 2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;
 3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
 4. защитата на човешките права или на околната среда;
 5. други цели, определени със закон.

Чл. 30. Размерът и редът за внасяне на встъпителните вноски и месечен членски внос се определят от УС. При приключване на годишния баланс със загуба УС може да вземе решение с мнозинство от 2/3 за допълнителни вноски, които не могат да надхвърлят 80% от определения размер на месечния членски внос.

Чл. 31. (1) Източници на средствата на Сдружението са:

 1. членски внос, имуществени вноски на членовете, други целеви вноски дарени от физически и юридически лица, спонсорство, завещание;
 2. финансиране от държавата, висшите училища, общините или други организации;
 3. приходи от научни, културни и спортни или други прояви с благотворителна цел;
 4. приходи от рекламна дейност;
 5. внедряване в практиката на осъществени проекти и разработки;
 6. приходи от реализиране на обекти на интелектуална собственост – резултати от дейността на Сдружението, включително чрез продажба, предоставяне на лицензии, размяна с други обекти на интелектуална собственост;

(2) Физическите и юридическите лица, предоставили средства за осъществяване дейността на Сдружението могат да осъществяват контрол върху тяхното разходване, както и да посочват целите за които да бъдат разходвани, когато същите не противоречат на устава и съдействат за постигане целите на Сдружението.

VІ. Организационна структура

Чл. 32. (1) Сдружението е структурирано на териториален признак, в съответствие с административно-териториалното деление на страната.

(2) Организационната структура се конкретизира в Правилника на Сдружението.

VІІ. Прекратяване

Чл. 33. Дейността на Сдружението се прекратява:

 • С решение на ОС по предложение на УС или чрез писмено искане на 1/10 от членовете на Сдружението.
 • При обявяването му в несъстоятелност.
 • Съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица се нестопанска цел.

Чл. 34. (1) При прекратяване дейността на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(3) При прекратяване дейността на Сдружението, имуществото му, след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя съобразно разпоредбите на чл. 44 от ЗЮЛНЦ и Общото събрание.

VІІІ. Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 36. За всички неуредени или непълно уредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и съответните норми на действащото българско законодателство.

Чл. 37. Промени в този устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 38. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 39. Учредители – 45 души по списък, представляващ неразделна част от настоящия устав.

Този устав е приет на ОС на Сдружението, състояло се на 24.02.2017   г. в гр. София.

УЧРЕДИТЕЛИ:

 1. проф.Божанка Георгиева Неделчева – УНСС
 2. Никола Стефанов Колев – УНСС, ВСУ
 3. Елена Великова Ставрева – ЮЗУ
 4. Валентина Александрова Илиева – ЮЗУ
 5. Проф. Рая Христова Мадгерова – ЮЗУ
 6. Йордан Георгиев Деливерски – УНИБИТ
 7. Ивайло Ангелов Иванов – ЮЗУ
 8. Димитър Дамянов Дамяновски – ТУ
 9. проф. Велчо Георгиев Стоянов – УНСС
 10. Лучиян Ангелов Милков – УНСС
 11. доц.д-р Цветана Александрова Стоянова – УНСС
 12. доц. Симеон Давидов Елазаров – УНСС
 13. Георги Костадинов Маринов – УНСС
 14. Красимир Иванов Ениманев – РУ-Ангел Кънчев
 15. Георги Владимиров Патов – УНСС
 16. Елена Павлова Фичерова – АМВР
 17. Любомир Кирилов Тимчев – АМВР
 18. Александър Ваше Ашегукян
 19. Иван Мирад Узунов – СУ
 20. Здравчо Стефанов Велев
 21. Виолета Красимирова Макева – ЮЗУ
 22. Станислав Владимиров Илиев
 23. проф. Йордан Петров Величков – ЮЗУ
 24. Гергана Стефчова Кирилова – ВТУ Т.Каблешков
 25. Емил Божидаров Нелезов – ВТУ Т.Каблешков
 26. Борис Борисов Минчев
 27. Снежина Златкова Недялкова
 28. д-р Георги Владимиров Аргиров – ЕПУ
 29. доц.Гена Цветкова Велковска – ЕПУ
 30. Христо Марков Иванов – ВСУ
 31. Желязко Димитров Стоянов – СУ
 32. Пламен Георгиев Пенев – ЮЗУ
 33. Сашо Каменов Ганев – ИСУЛ
 34. Красимир Крумов Стоянов – ТУ
 35. Константин Димчев Василев
 36. Леонид Димитров Григоров
 37. Захари Йорданов Килев
 38. Илиян Иванов Петров
 39. Христо Василев Патев
 40. проф.Иван Величков Иванов – ЕПУ
 41. Росица Жекова Демирова
 42. Проф.Павел Георгиев Павлов
 43. Проф.Борислав Димитров Борисов
 44. Проф.Румяна Николаева Нейкова
 45. Доц.д-р Цвета Александрова Стоянова